پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
کد خبر: ۱۲۲۴۰۹
تعداد نظرات: ۸۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۴

معلم مدرسه‌ای با اینکه ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ خوبی داشت هنوز ازدواج نکرده بود. ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﺶ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ ﺷﺪند ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: «ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﯽ خوبی ﻫﺴﺘﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﯼ؟»معلم گفت: «ﯾﮏ ﺯﻧﯽ ﺑﻮﺩﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻨﺞ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩ. ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﮔﺮ یک بار ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺧﺘﺮ به دنيا بياورد ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ خواهد ﮔﺬﺍﺷﺖ ﯾﺎ به هر ﻧﺤﻮﯼ شده ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺯد. ﺧﻮﺍﺳﺖ خداوند ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ به دنیا آورد. ﭘﺪﺭﺵ ﺁﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺷﺐ كنار میدان شهر ﺭﻫﺎ می‌کرد. ﺻﺒﺢ ﮐﻪ می‌آمد، ﻣﯽﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ طفل ﺭﺍ نبرده ﺍﺳﺖ. ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺮای ﺁﻥ ﻃﻔﻞ دعا می‌کرد ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ می‌سپرد. ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ بازگرداند. ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﺧﺘﺮ به دنيا بيآورد ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺍﺳﺖ خداوند ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ باشد ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺴﺮ، ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺰﺭﮔﺸﺎﻥ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩ. ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺴﺮﯼ به دنیا ﺁﻭﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻭﻣﺸﺎﻥ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩ. ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺎﺭ ﭘﺴﺮ به دنيا آورد ﺍﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﺩﺧﺘﺮﺷﺎﻥ ﻫﻤﻪ فوت كردند. ﺍﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺧﺘﺮﺷﺎﻥ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ می‌خواست ﺍﺯ ﺷﺮﺵ ﺧﻼﺹ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪ. ﻣﺎﺩﺭ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻧﺪ.»


ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻧﺶ ﮔﻔﺖ: «می‌دانید آن ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﺵ ‌می‌خواست ﺍﺯ ﺷﺮﺵ ﺧﻼﺹ ﺷﻮﺩ کی ﺑﻮﺩ؟ آن دختر ﻣﻨﻢ! ﻭ ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻡ ﭼﻮﻥ ﭘﺪﺭﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺖ ﻭ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﮏ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ. ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺧﺪمت می‌کنم. آن ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﻢ، ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ خبرش را می‌گیرند. ﭘﺪﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﯾﻪ می‌کند ﻭ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮﺩﻩ.»


ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﯿﺮﯼ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ.


ﻭﺍﻟﻠﻪ ﯾﻌﻠﻢ ﻭﺍﻧﺘﻢ ﻻﺗﻌﻠﻤﻮﻥ..

ﺍﻟﻠﻪ می‌داند ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻓﻬﻢ ﻭ ﺩﺭﮎ ﺁﻥ ﻋﺎجز ﻫﺴﺘﯿﺪ.


ﺑﻪ ﻗﻀﺎﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ اراده ﺍﻭ ﺭﺍﺿﯽ ﻭ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﻃﻌﻢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐنی.

وبگردی
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۸۱
سامی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
0
0
پ پنجتای دیگه کوشن خبری? نکنه زیر برف یا زیر خاک مرده باشن!! هق هق هق
ترانه
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
0
0
اخ اخ اخ اخ
پ روانشناسا ميگن دختر نداشته باشي يني بچه نداري راس ميگن والا....ده تا پسرم داشته باشيمم يه دختر نيازه كه دم پيري تنها نمونيم...بقول يه بنده خداي لوسي هق هق هق
زوج خوشبخت
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
0
0
خخخخخ ترانه. من وقت نمیکنم متنو بخونم هههههه
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
0
0
منم نخوندم.وقت ندارم.
منم دختر دوست.
ترانه از ویدا خبر دادی؟؟؟فک کنم دیگه دخترش دنیا بیاد.
فرشته ی منم اگ مونده بود یه ماه دیگه دنیا میومد. آخ آخ قلبم داره میترکه از غمش
ترانه
|
RUSSIAN FEDERATION
|
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
0
0
زوجی جون داره میگه دختر داشتن واجبه...فعلا زهرا سادات جونو بچسب....دوتا بوس محمکش کن از طرفم که جیغش دربیاد...خخخ
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
0
0
زوجی ایقد تنبل شدی خخخخ واقعا نخوندیش؟
زوج خوشبخت
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
0
0
وای رنگین جونم قربونت برم تروخدا با خودت این کارارو نکن بابا تو دیگه وضعت خیلی بدتر از منه. فدات ترانه جونی . اره محمود باور میکنی دیگه فقط تیترارو میخونم اصلا وقت نمیکنم
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۷:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
0
0
رنگین انسان به امید زنده هست ، تو که سنی نداری هنوز بچه ای البته از لحاظ سنی گفتم و گرنه خانم با شخصیت و متینی هستی اینقدر غمگین نباش که خدا بزرگه،، پیشاپیش تولد تو تبریک میگم
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۷:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
0
0
زوجی برعکس ترانه از طرف من زهرا سادات کوچولو رو دوتا بوس آرومش کن که جیغش در نیاد خخخخ
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
0
0
امید دارن دوستان.ولی اون فرشته بخشی از زندگی من بود!!
ممنون محمود.خوبه که یادته!
تولد تو هم مبارک.چندم بودی؟؟۱۴؟؟من دوازدهم
ترانه
|
ROMANIA
|
۱۶:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
0
0
رنگین جون باور میکنی از ویدا خبر ندارم....زمنن تولدتم مبارک
مگه محمودم اسفندیه...پ حسابی تولد داریم ...عاغا من کیک میخام
سامی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۲:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
0
0
آقو داستانو خوندم ولی یه سوال پیش اومد برام .. پدر این دخمل عایا عرب یا لر بود که اینقد بچه بدنیا آورد؟ خخخخ
سامی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۲:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
0
0
آقو منم 21 اسفندم .. از همی العان تا 21م بم تبریک بگین لدفن هووم
پاسخ ها
مریم
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
شما چندباردنیا اومدی !!!؟؟؟؟
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۷:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
0
0
رنگین من 26 اسفند هستم تولد فک کنم سعید و پارلا هم اسفنده، تولد زوجی امروزه ،، ترانه بشرطی کیک هست که اول صورت خودت جوری کیک مالی کنیم که کسی نشناسدت خخخخ، در غیاب معصومه من شدم مسوول یادآوری تاریخ تولد بچه‌ها،،،رنگین روز 12 اسفند منتظر شعر تولدت باش
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
0
0
ضمناممنون ترانه
زوج خوشبخت
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
0
0
اقا منم اسفندی ام امروز هم تولدمه . رنگین محمود تولدتون مبارک انشاالله صدو بیست ساله بشید
پاسخ ها
مریم
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۵:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
تولدت مبارک آجی ...ان شاء الله خوش و خوشبخت وسالم و سلامت کنار شوهری و دخمل خوشکلت روزگار بگذرونی
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
0
0
((( شعری بمناسبت 8 اسفند سالروز تولد زوجی)))

با شعر و رقص و کف، هورااا
جشن تولد شد بپا

نام قشنگت «زوجی» است
شهرت تو «خوشبختی» است

زیبا و خوشگل، مهربان
خوش تیپ و دانا، خوش زبان

استاد در رایانه ای
منتظر یارانه ای

هرکه کلاست حاضر است
تشنه کامپیوتر است

خدا به تو کرده عطا
یک خوشجلی شیرین ادا

فرزند زیبایت گل است
«زهرا سادات» چو سنبل است

«زهرا سادات » باشد عزیز
دخمل شیرین و تمیز

مجددا این روز عزیز رو تبریک میگم،،،بازم تولدت مبارک باشه زوجی،،،،واسه بقیه بچه ها هم شعری آماده میکنم به سمع و نظر شما خواهد رسید،، قرار بعدی ما 12 اسفند تولد رنگین، 31 اسفند تولد سامی
زوج خوشبخت
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
0
0
محمود داداش مرسی ممنون شعرت خیلی قشنگ بود دمت گرم.
حیف ک بلد نیستم واسه تولدت شعر بگم شرمنده .بازم مرسی
پاسخ ها
ترانه
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
تولدت مبارك زوجي جان....انشالا تولد 120 سالگيتو بگيري
شعر محمود عالي بود....خخخخ
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
0
0
منتظرم محمود خان
برای سامی هم شعر بگو گوناه داره
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
0
0
خواهش میکنم،ناقابله زوجی،، کادوی تولدم همین سوالاتم هست که درباره کامپیوتر ازت میپرسم و جواب میدی
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
0
0
رنگین چون 12اسفند شهادته ، روز 13 اسفند واست جشن تولد میگیریم شعر رو هم همون روز 13 میفرسم،،واسه ترانه و مریمی هم جشن تولد تاریخ مصرف گذشته میگیریم خخخخ،، واسه سامی هم حتما روز 31 اسفند جشن مفصلی میگیریم،، فقط رنگین چندتا خصوصیات خودت و رشته دانشگاهیتو بگو واسه شعر
پاسخ ها
مریم
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
نمو خوام ..من شعر تاریخ مصرف گذشته فاسد نموخام...اصلن من میلم شتایتتو میتونم جنس فاسد دست مشتری میدی وایسا خخخخ
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
0
0
چه خوبه شعر مجانی سفارش بدیم.
مدیریت دولتی/حساس رو چیزایی که مال منه.
همه چیو با جزئیات تعریف میکنم چون رگه های نویسندگی تو وجودمه.بقیه خصوصیات هم مربوط به اسفندیاس دارم .
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
0
0
حواستون هس سامی نیس؟؟؟میخواد بهش توجه کنیم .
شاید مرخصی گرفته رفته به خانمش تو کارای عید کمک کنه.بشوره وبسابه
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۶:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
0
0
رنگین آره الان بمناسبت نزدیک شدن به ایام عید اشعار مجانیه ولی بعد از عید اینجوری نیست خخخخخ، امیدوارم یه روزی خانم مدیر بشی ولی یه نگاهی هم به من و اون پایینا بنداز خخخخخ
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۶:۵۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
0
0
مرسی ترانه واسه تو و مریمی هم شعر تولد بزودی منتشر میشود فقط تو هم مث رنگین چن خصوصیت خاص خودتو بگو
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۱:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۳
0
0
«شعر تولد رنگین» که با یک روز تأخیر تقدیم میشود

««««« 12 اسفند بر ملت ایران مبارکباد »»»»»

امشب آسمون شده پرستاره
دوازده اسفند شده دوباره

جشن تولد رنگین کمانه
یه دوست خوب از پایتخت ایرانه

مجلس شادی و شعف برقرار
خنده و خوشحالی شد بیشمار

مدیر آینده این کشور است
برای شوهر بهترین همسر است

خانم گل فوتبال برتر است
از همه مهاجمین سرتر است

با زوجی و ترانه غوغا کند
با مریمی حریف را حلوا کند

آخر این جشن که وقت است تنگ
سوی آسمان آبی و قشنگ

دست دعا سمت خدا ، بچه‌ها
تا که گلی به رنگین کند عطا

رنگین بازم تولدتو تبریک میگم، امیدوارم سالهای سال خوش باشی و تندرست، هرچه زودتر هم ایشالا خدا یه نی نی کوچولو بت بده،شعرم زیاد خوب نبود واسه اینکه اصلا من شاعر نیستم امیدوارم که مقبول افتاده باشد،اشعاری واسه ترانه و مریمی و سامی تا قبل از عید منتشر خواهد شد،،،
زوج خوشبخت
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
0
0
تولد عید شما مبارک دست و جیغ و هورا
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
0
0
خیلی عالی بود ممنونم.لطف کردی.شاید شعرتو به عنوان کادوی مجازی از یک دوست وبرادر محترم گذاشتم تو صفحه اینستاگرام.
ترانه
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
0
0
خيلي قشنگ بود محمود....تولد رنگينم مبارك...دعاي آخرش عالي بود...

رنگين سامي الان يه دستمال بسته سرش داره شيشه هارو پاك ميكنه.....خخخخخخخ

محمود شعرتو بزار تا وقتي از كربلا برگشتم بخونم.....ما داريم ميريم كربلا انشالا....حدوداي عيد برميگرديم اگه خدا بخواد....:-))
پاسخ ها
مریم
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
به سلامتی ترانه جونی ازطرف مام نائب والزیاره باشین ..سلام مخصوص مارو به امام خوبیها برسونید..خیلی دوسش دارم ...واسمون دعاکنید ماروهم بطلبه
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
0
0
بسلامتی ترانه جان.منو یادت نره هااااااااا.. دیدی بالاخره امام حسین طلبیدت؟!خیلی سعادت میخواد.
خبر کامنتم کووووش؟؟؟؟دوباره سرناسازگاری گذاشتی؟قهر کنم باهات؟؟؟ممنون دوبار کامنتا رو گذاشتی ولی کامنتمو غیبش کردی یادم هستا.منتظرم بذاریش تا فردا.

محمود من یه کامنت تشکر گذاشتم خبری سانسورش کرد خیلی بده.
ممنون بازم محمود.به عنوان هدیه مجازی از طرف یه دوست گذاشتمش تو اینستاگرامم.
پاسخ ها
ترانه
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
باشه رنگين جون....امشب ميخام اسم همه آشناهامو بنويسم تا اونجا از قلم نندازم...مخصوصا خودت
تو اينستاگرام ديدم شعر محمودو گذاشتي....اسم ماهم توش بود....خخخخ
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۵:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
0
0
ترانه التماس دعا داریم مواظب خودت باش،، شعرت باشه ایشالا هروقت برگشتی میزارم،، خب مریمی وقتی تاریخ دقیق تولد خودت و ترانه رو بموقع اعلام نمی کنین همین مشکلات بوجود میاد دیگه،، باشه شعر داغ و تازه و جدید واستون میزارم،خخخخ
پاسخ ها
ترانه
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
باشه حتما مرسي....:-))
مریم
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
مانگفتیم شماهانباید بدونید:(
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۵:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
0
0
ترانه خوش بحالت این روزها همه مشغول خانه تکانی «منزل» هستند ولی تو قراره بری کربلا خانه تکانی «دل»
پاسخ ها
ترانه
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
خدا كنه هميني كه ميگي بشه
زوج خوشبخت
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
0
0
اخی ترانه جونی عزیزم خیلی خیلی التماس دعا خوش به سعادتت خیلی خوشحال شدم انشاالله ک به سلامتی برید و برگردید بهتون خوش بگذره . راستی سوغاتی یادت نره هههههه
سامی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
0
0
محمود یه شعر از خودت در وکردی برا عمه و تولد .. دیگه اونایی که تولدشون نیس سوسول بازیه .. یکم مردونه فک کن فوگور خخخخخ
زوج خوشبخت
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
0
0
اخیش منم کارای عیدم تموم شد حالا دیگه رفتم سر دوختو دوز ههههه میخوام مانتو بدوزم واسه خودم
سامی
|
ROMANIA
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
0
0
وای چه خوب .. سفرت بخیر و برکت .. التماس دعا داریم هووم
برا شفای مهمود هم دوآ کووون لدفن ههههخخخخ
اونجا فقت با امام هسین سوبت نکن .. با بقیه بویجه ابالفضل هم سوبت کن لدفن هووم
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۶:۱۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
0
0
خواهش میکنم رنگین افتخاره واسم که از شعرم خوشت اومده باشه خوشحالم گذاشتیش اینستاگرام مرسی،،ایشالا 12 اسفند 1396 جشن تولد خودتو نی نی کوچولوت رو برگزار کنیم
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
0
0
محمود***
سامی راستی کجا بودی چند روز؟ما حدس زدیم مرخصی گرفتی رفتی کمک خانم خونه به قول ترانه دستمال بستی سرت داری میشوری ومیسابی
ترانه
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
0
0
مرسی زوجی جون....انشالا قسمت همه بشه ....
سامی ازتو ممنون...ولی باز که داری نقش ناظرو بازی میکنی و به کامنتا گیر میدی....اه اه اه
سامی
|
ROMANIA
|
۰۱:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
0
0
مگه وکیل محمودی?!!!
شعر بی ربت لوس بازیه خخخخ
برخودش گفتم زبونشم ماشالا ۲متره خخخخ
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۷:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
0
0
به زوجی میگن یه خانم و مادر خودکفا و موفق آفرین آفرین واسش کف بزنین
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۷:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
0
0
سامی!! رنگین و زوجی که تولدشون همین چند روز پیش بود ،،ترانه و مریمی هم خودشون نگفته بودن تولدشون چه روزیه حالا اگه بگیریم واسشون اشکال داره حسودک؟ خخخخخ تولد خودت که اصلا تو تاریخ نیست 31 اسفند خخخخخخخ
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۷:۱۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
0
0
سامی فک کنم خودت بیشتر به شفا نیاز داشته باشی، آخه شوخی ، با همه چی شوخی؟! امام حسین رو می نویسی هسین؟ ترانه واسه سامی بصورت مخصوص دعا کن خخخخ ترانه این سامی قرار بود فلک بشه پادرمیونی کردم که نشه ولی اشتباه کردم خخخخخ
سامی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
0
0
کوپت مهمود میام برات آ
ینی معلوووم بود هسودی از خودم در وکردوم؟!!!
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
0
0
سلااام ویژه از طرف مامان زهرا ی رنگین کمانی به خبرجون وبقیه دوستان خوبم.
ممنون از همه ی دعاهای خوبتون که در حقم کردین.
امروز بهترین هدیه تولد عمرم رو از اهل بیت خصوصا خانم فاطمه زهرا وامام رضا گرفتم. برای سلامتی خودم و کوچولو(ها) م دعا کنید.
مدیر پایگاه سلام به مامان زهرای خوب خودمون
انشاالله  که در سلامتی کامل این مدت رو بگذرونید  و در صحت و سلامتی کوچولوهای سالم و خوشگل به دنیا بیارید
همیشه شاد و سلامت باشید
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۶:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
0
0
سامی زبون خودت خو 16 متره الهی موش بخورتش خخخخخ شعرای من اگه بی ربطه ، ربطش اینه که اصلا به تو مربوط نیست خخخخخ کسی ازت نخواسته بیای بخونیش حسودک خخخخخ
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
0
0
خبرخانم سلام.کجایی؟
مدیر پایگاه سلام
زیر سایه شما هستم
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
0
0
خبرخانم شما تاج سری.مررررسی
زوج خوشبخت
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
0
0
سلام ابجی رنگینه خودمون عزیزم خیلی خیلی خیــــــــــــــــــــلی مبارکه انشاالله ک همتون صحیحو سلامت باشید خیلی خوشحالمون کردی امروز اصلا حال خوبی نداشتم اما خبرتو خوندم شاد شدم هم من هم زهرا سادات برای سلامتیتون دعا میکنیم بالاخره عیدیتو گرفتی بــــــــــــــــــــــــــــــوس
سرور
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
0
0
سلام بچه ها من هميشه كامنتاتونو مى خونم...
رنگين كمان خيلى خوش حال شدم برات عزيزم به سلامتى گلم
سامی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
0
0
رنگین کمال71 توزیح بیشتر لدفن
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۱:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
0
0
دوست عزیز ، آبجی رنگین مهربان از این خبر بهتر وجود نداشت که بگی،، خداروشکر خیلی خوشحالمون کردی ،ایشالا که خودت و کوچولوها صحیح و سلامت باشین
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۱:۱۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
0
0
سلام سرور خانم خب اگه همیشه میای کامنتارو می خونی خودتم مرتب کامنت بزار و عضو یکی از تیمها شو تیم مریمی و ترانه و رنگین و زوجی یا تیم سامی که خودش تکه هیچ عضوی نداره یا تیم خودم محمود که ارسلان و برفی عضوشن فعلا هم نیستن
سامی
|
ROMANIA
|
۰۲:۰۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
0
0
جای کربلایی ترانه خالیه هق هق هق
خدا بت ۶ فقره دختر بده
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
0
0
زوج مهربون وزهرا سادات ممنونم.ان شاالله خودتم خوشحال باشی
سرور (خانم)؟ممنون.ان شاالله خودتونم خوشحال باشید.
اقاسامی چیو توضیح بدم؟؟هدیه تولدم از حضرت فاطمه وامام رضا گرفتم.
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
0
0
معلومه که ناشناس منم؟!
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
0
0
ممنون اقا محمود برادر مهربون
لطف داری همیشه.ممنون.
سامی با من بودی ۶تا دختر؟؟؟فعلا یا دوتا پسره یا یه دختر شیطونه(براساس عدد ازمایشم حدس میزنم)
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
0
0
ترانه صبح پیام داده بود وعکس حرم امام جواد وامام موسی کاظم رو فرستاده بود.الان اونجان.بسلامت برگردن.
گقت به یاد همه هست
سامی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
0
0
خب نفهمیدم چیه .. همه دارن تبریک میگن خب ب مام بگید چی شده هووم
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۶:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
0
0
رنگین،، سامی دو ریالیش دیر میفته بازم توضیح بده واسش خخخخخ
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
0
0
واقعا معلوم نیس منظورم چیه؟؟؟
مادر شدم به لطف خدا واهل بیت.
سامی
|
ROMANIA
|
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
0
0
خوشا به سعادتش .. بش دسرسی داری یگو برا آق سامی سوقاتی بخره لدفن .. خیعله میسی
سامی
|
ROMANIA
|
۰۱:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
0
0
والا جا داره بگیریم کبودت کنیم از کتک .. اونقد ناله زاری کردی که لطف خدا رو به کلی فراموش کردی
خدا رو شکر ان شاءالله با آرامشی که پیدا کردی استرس رو دور بریزی تا بچه هات مث مهمود عقده ای بار نیان خخخخ
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۷:۱۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
0
0
رنگین بازم بیشتر واسه سامی توضیح بده خخخخ
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۱۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
0
0
دیگه بیشتر از این در این مقال نمیگنجد.حالا خبری اگر تونس راجع به میکرواینجکشن یا ivf مطلب بذاره ممنون میشم.
Mahmoud
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۶:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
0
0
سامی کی رو بزنی کبود کنی؟ منو زوجی محافظ شخصی رنگین هستیم پس حرکت اضافه نکن خخخخخ،، رنگین تو هم زیر دیپلم واسمون توضیح بده مبرونجیکشن چیه
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
0
0
خبری میذاری یا نه؟جواب بده عزیز.من کلی اطلاعات مرحله مرحله دارم ولی نمیتونم توضیح بدم.فقط بگم که خیلی سخت وهزینه بر و پراسترسه...
اگر میذاری بگو چه روزی که متوجه بشیم.
Rangin kaman71
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۵۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
0
0
خبررررر نووووووووو الوووووو
معصومه
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۷
0
0
سلاااااام
با تاخیر تولد زهذاجونپ تبریک میگم
و با تاخیر کمتر محمود تولدتو تبریک میگم
بهترین خبر زندگیم بود زهراااااا جوووووون
خیلی خوشحال شدم
ان شا الله نی نی های نازت زیر سایه تو و اقا مسعود بزرگ بشن عزیزدلممممممم


محموووود تولد منم ۴ فروردینه گونادالن تبریک بگو
معصومه
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۷
0
0
واااااای ترانه رفته کربلاااا؟
چقد خبر بوده و من نمیدونسمممممم
التماس دعا ترانه جوووووون
معصومه
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۷
0
0
اقا سامی خیلی خیلی هم با شما خوشبخت بیدم:)):))
سامی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۴:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۲
0
0
تشکر معصومه خانم .. تولدت رو صمیمانه تبریک میگم . هر چند دیر .. هر چند دور
4م فروردین امسال پدرمو از دست دادم .. ان شاالله پدر مادراتون سالم باشن .. قدرشونو بدونین .. هق هق هق
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، « خبرنو » مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: