فال روز (31 اردیبهشت - 21 می)
فال روز (31 اردیبهشت - 21 می)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (30 اردیبهشت - 20 می)
فال روز (30 اردیبهشت - 20 می)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (28 اردیبهشت - 18 می)
فال روز (28 اردیبهشت - 18 می)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (27 اردیبهشت - 17 می)
فال روز (27 اردیبهشت - 17 می)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (26 اردیبهشت - 16 می)
فال روز (26 اردیبهشت - 16 می)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (25 اردیبهشت - 15 می)
فال روز (25 اردیبهشت - 15 می)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (24 اردیبهشت - 14 می)
فال روز (24 اردیبهشت - 14 می)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (23 اردیبهشت - 13 می)
فال روز (23 اردیبهشت - 13 می)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (21 اردیبهشت - 11 می)
فال روز (21 اردیبهشت - 11 می)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (20 اردیبهشت - 10 می)
فال روز (20 اردیبهشت - 10 می)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (19 اردیبهشت - 9 می)
فال روز (19 اردیبهشت - 9 می)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (18 اردیبهشت - 8 می)
فال روز (18 اردیبهشت - 8 می)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (17 اردیبهشت - 7 می)
فال روز (17 اردیبهشت - 7 می)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
شخصیت شناسی با هندسه!
شخصیت شناسی با هندسه!
این بار می‌خواهیم از زاویه‌ای شیرین و کاربردی به هندسه نگاه کنیم و از این راه بفهمیم در درون شما چه خبر است.
فال روز (14 اردیبهشت - 4 می)
فال روز (14 اردیبهشت - 4 می)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (13 اردیبهشت - 3 می)
فال روز (13 اردیبهشت - 3 می)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (12 اردیبهشت - 2 می)
فال روز (12 اردیبهشت - 2 می)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (11 اردیبهشت  - 1 می)
فال روز (11 اردیبهشت - 1 می)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (10 اردیبهشت-30 آوریل)
فال روز (10 اردیبهشت-30 آوریل)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (09 اردیبهشت-29 آوریل)
فال روز (09 اردیبهشت-29 آوریل)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (07 اردیبهشت-27 آوریل)
فال روز (07 اردیبهشت-27 آوریل)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (04 اردیبهشت-24 آوریل)
فال روز (04 اردیبهشت-24 آوریل)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
چگونه مهارت تفکر را به کودکان بیاموزیم؟
چگونه مهارت تفکر را به کودکان بیاموزیم؟
همیشه روی این موضوع تاکید می‌شود که رفتار کودکان را تشویق کنیم، نه صفت‌های آنها را! این موضوع در ظاهر و در بیان ساده است، اما زمان عمل کمتر والدی به آن توجه دارد!
شخصیت شناسی براساس رنگ و مدل اتومبیل
شخصیت شناسی براساس رنگ و مدل اتومبیل
قصد داریم به بررسی شخصیت افراد براساس رنگ و مدل ماشین و اتومبیل هایشان بپردازیم. با ما همراه شوید.
فال روز (03 اردیبهشت-23 آوریل)
فال روز (03 اردیبهشت-23 آوریل)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (02 اردیبهشت-22 آوریل)
فال روز (02 اردیبهشت-22 آوریل)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (31 فروردین -20 آوریل)
فال روز (31 فروردین -20 آوریل)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (30 فروردین -19 آوریل)
فال روز (30 فروردین -19 آوریل)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
فال روز (29 فروردین -18 آوریل)
فال روز (29 فروردین -18 آوریل)
از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!...
تست رایگان شخصیت شناسی و هوش هیجانی!
تست رایگان شخصیت شناسی و هوش هیجانی!
بنیادکودک در آستانه‌ی نوروز96، در کمپین "منِ نو" با همکاری تلنت‌یاب به گونه‌ای دیگر از دانش‌آموزان با استعداد نیازمند حمایت می‌کند.